Ebook Tín dụng xuất nhập khẩu thanh toán quốc tế và kinh doanh ngoại tệ: Phần 1

Phần 1 cuốn sách "Tín dụng xuất nhập khẩu thanh toán quốc tế và kinh doanh ngoại tệ" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Hoạt động tài trợ ngoại thương và thanh toán quốc tế của ngân hàng thương mại trong nền kinh tế, nghiệp vụ tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu. Mời các bạn cùng tham khảo.