Ebook Vừa làm vừa nghĩ: Phần 1

"Vừa làm vừa nghĩ" có thể coi là tập tiểu luận mini về văn học của nhà thơ Phạm Tiến Duật, các bài viết tập trung vào các công việc văn học trong đời sống của chúng ta hôm nay. Mời các bạn tham khảo phần 1 cuốn sách ngay sau đây.