Giải pháp kiểm soát búp sóng phụ theo cự ly trong ra đa MIMO

Bài viết Giải pháp kiểm soát búp sóng phụ theo cự ly trong ra đa MIMO trình bày một giải pháp sử dụng bộ lọc không phối hợp để giảm thiểu tỷ số tổng hợp búp sóng bên (ISR) có ràng buộc tỷ số tỷ số tín/nhiễu (SNR) nhằm kiểm soát búp sóng phụ theo cự ly trong ra đa MIMO.