Giải pháp nâng cao chất lượng giữa đào tạo thiết kế đồ họa và doanh nghiệp trong tình hình hiện nay

Bài viết bước đầu đưa ra phác thảo, luận giải về giải pháp nâng cao, đổi mới chất lượng đào tạo thiết kế đồ họa ở Việt Nam hiện nay, đồng thời đề cao vai trò của các doanh nghiệp (nơi tiếp nhận đầu ra cho các cơ sở đào tạo nguồn nhân lực về thiết kế).