Giáo trình Cơ sở dữ liệu 2: Phần 1 - ĐH Thái Nguyên

Giáo trình Cơ sở dữ liệu 2 gồm 3 chương và được chia làm 2 phần. Phần 1 sau đây trình bày nội dung chương 1 của giáo trình, giới thiệu các kiến thức về cơ sở dữ liệu phân tán. Đây là tài liệu học tập cho sinh viên chuyên ngành công nghệ thông tin.