Giáo trình Hệ quản trị Cơ sở dữ liệu: Phần 1 - Nguyễn Vũ Duy

Giáo trình Hệ quản trị Cơ sở dữ liệu: Phần 1 Nhập môn cơ sở dữ liệu quan hệ, cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về cơ sở dữ liệu; Mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ; Ngôn ngữ thao tác dữ liệu; Lý thuyết thiết kế cơ sở dữ liệu. Mời các bạn cùng tham khảo!