Giáo trình Hướng dẫn thực hành Ứng dụng dữ liệu web

Nội dung của giáo trình bao gồm 4 phần: Phần 1 là các lệnh cơ bản: Nội dung phần này chứa các bài thực hành về các lệnh cơ bản trong PHP; Phần 2 là hệ quản trị cơ sở dữ liệu phpMyadmin: Chứa các bài thực hành về quản lý cơ sở dữ liệu MySql trên phpmyadmin; Phần 3 là thực hành kết hợp php và MySQL: Phần này chứa các bài thực hành về khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu; Phần 4 thực hành về lập trình ứng dụng quản lý trên Web: Phần này chứa các bài thực hành tổng hợp về một dự án web cụ thể. Mời các bạn cùng tham khảo.