Khảo sát đường đặc tính của bơm cao áp NP-VE 4/9F2400RND340 sử dụng trên động cơ diesel

Bài viết trình bày kết quả đánh giá đường đặc tính của bơm cao áp NP-VE 4/9F2400RND340 sử dụng trên động cơ diesel. Thí nghiệm được thực hiện đo thực nghiệm để kiểm tra lượng cung cấp nhiên liệu của bơm cao áp NP-VE 4/9F2400RND340 trên băng thử của Bosch ở các chế độ khác nhau.