Khóa luận tốt nghiệp: Hoàn thiện công tác quản lý chất lượng tại công ty cổ phần May 28 - Đà Nẵng

Khóa luận tốt nghiệp: Hoàn thiện công tác quản lý chất lượng tại công ty cổ phần May 28 - Đà Nẵng giới thiệu về những kiến thức cơ bản về quản lý chất lượng, tình hình hoạt động kinh doanh và thực trạng công tác quản lý chất lượng tại công ty cổ phần May 28 - Đà Nẵng.