Luận văn Thạc sĩ Khoa học Thư viện: Văn hóa đọc của sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và phân tích những yếu tố ảnh hưởng tác động đến văn hóa đọc và nghiên cứu thực trạng văn hóa đọc của sinh viên Đại học Quốc đến văn hóa đọc và nghiên cứu thực trạng văn hóa đọc của sinh viên Đại học Quốc đọc cho sinh viên Đại học Quốc Gia Hà Nội.