Một nghiên cứu về các giải pháp để giảm lượng phát thải độc hại trong động cơ diesel

Bài báo tổng hợp cơ sở các nghiên cứu lý thuyết cũng như đã tiến hành thí nghiệm khảo sát ảnh hưởng của một vài thông số chính. Kết quả bài báo là đề xuất một số giải pháp cụ thể nhằm giảm thiểu các chất thải độc hại như NOx , PM phù hợp với điều kiện thực tế Việt Nam.