Một phương pháp nhận dạng khuôn mặt dựa trên mạng nơron tích chập

Bài viết này đề xuất một thiết kế mô hình mạng nơron CNN với độ phức tạp vừa phải nhưng vẫn đảm bảo chất lượng và hiệu quả phân lớp. Các thử nghiệm đánh giá mô hình trên hai tập dữ liệu khá thông dụng là AT&T và Yale đã cho những kết quả khả quan và tiềm năng ứng dụng.