Nghiên cứu ảnh hưởng của các thông số siêu âm đến độ hạt niken khi gia công bằng tia lửa điện kết hợp với siêu âm

Bài viết đã thực hiện một số thí nghiệm nghiên cứu ảnh hưởng của một số thông số sóng siêu âm đến đường kính hạt niken khi gia công bằng hệ thống tia lửa điện kết hợp với sóng siêu âm. Kết quả đưa ra được mối quan hệ giữa công suất và tần số siêu âm với đường kính hạt niken.