Tính toán và mô phỏng số hiệu quả giảm dao động xoắn cho trục máy khi sử dụng bộ hấp thụ động lực DVA

Bài viết trình bày các tính toán và mô phỏng số hiệu quả giảm dao động xoắn cho trục máy khi trục chịu các dạng kích động ngoài khác nhau: kích động điều hòa, kích động va chạm và kích động ngẫu nhiên dựa trên các kết quả nghiên cứu đã được công bố của tác giả.