Tối ưu hóa thông số quá trình SLM

Quá trình in 3D kim loại SLM là một quá trình phức tạp có rất nhiều thông số công nghệ khác nhau (130). Bài báo giới thiệu sự ảnh hưởng của các thông số công nghệ đến các chỉ tiêu độ cứng tế vi của quá trình SLM. Phần quan trọng của bài báo là việc lựa chọn các thông số công nghệ, cũng như việc phát biểu và giải bài toán tối ưu hóa thông số.