Ứng dụng bộ điều khiển thích nghi theo tốc độ Gradient với mô hình tham chiếu tường minh cho UAV cỡ nhỏ trong điều kiện nhiễu động gió

Trong bài báo này, tác giả xây dựng bộ điều khiển thích nghi theo tốc độ gradient với mô hình tham chiếu tường minh để điều khiển UAV theo tín hiệu quá tải đứng trong điều kiện có nhiễu động gió. Kết quả khảo sát trên máy tính với mô hình UAV giả định cho thấy rằng, khi sử dụng bộ điều khiển này sẽ làm giảm đáng kể đến quá tải đứng, góc tấn của UAV (nâng cao an toàn bay của UAV) và mở rộng được khả năng sử dụng UAV trong điều kiện có nhiễu động gió.