Vai trò của sinh viên trong việc giữ gìn bản sắc trang phục truyền thống váy Mường

Mục tiêu của bài viết này là để nhằm đánh giá rõ nhận thức của sinh viên dân tộc Mường đối với trang phục truyền thống của dân tộc mình, qua đó nêu rõ vai trò của sinh viên, của nhà trường trong việc gìn giữ bản sắc trang phục truyền thống dân tộc. Để làm rõ được vấn đề trên chúng tôi sử dụng các phương pháp nghiên cứu như: nghiên cứu và tổng hợp tài liệu, phỏng vấn sâu và quan sát.