Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý - Chương 3: Xây dựng và quản lý hệ thống thông tin

Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý - Chương 3: Xây dựng và quản lý hệ thống thông tin. Chương này có nội dung trình bày: tổng quan về xây dựng hệ thống; các công cụ sử dụng khi xây dựng hệ thống; xây dựng hệ thống; quản lý hệ thống;... Mời các bạn cùng tham khảo!