Bài giảng Chiến lược Marketing - Chương 9: Định giá: Thấu hiểu và thu nhận giá trị từ khách hàng

Mục tiêu chương 9 Định giá: Thấu hiểu và thu nhận giá trị từ khách hàng thuộc bài giảng Chiến lược Marketing trình bày về khái niệm và vai trò của giá, cơ sở của việc định giá, các phương pháp định giá, định giá sản phẩm và điều chỉnh giá.