Bài giảng Dịch học và phong thủy cho nhà quản trị

Bài giảng Dịch học và phong thủy cho nhà quản trị gồm các nội dung chính: Sơ lược về Kinh dịch (chu dịch), ra quyết định, dịch học sử dụng trong phong thủy. Tham khảo nội dung tài liệu để nắm bắt nội dung chi tiết.