Bài giảng Kế toán tài chính doanh nghiệp 2: Chương 3 – Hồ Thị Thanh Ngọc

"Bài giảng Kế toán tài chính doanh nghiệp 2 - Chương 3: Kế toán khoản phải thu – phải trả" trình bày kế toán các khoản phải thu, Kế toán các khoản phải trả. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết nội dung kiến thức.