Bài giảng Marketing căn bản: Chương 10 - Phạm Thị Minh Lan

Mục đích của Bài giảng Marketing căn bản: Chương 10 giúp các bạn nắm vững bản chất, phạm vi và tầm quan trọng của lập kế hoạch, sự khác biệt cơ bản giữa lập kế hoạch chiến lược của công ty và kế hoạch marketing, quá trình lập kế hoạch chiến lược của công ty, các bước lập kế hoạch marketing, một số lựa chọn chiến lược khác nhau của công ty, kế hoạch marketing hàng năm, tổ chức và kiểm tra marketing.