Bài giảng Marketing căn bản: Chương 11 - Phạm Thị Minh Lan

Bài giảng Marketing căn bản: Chương 11 do Phạm Thị Minh Lan biên soạn cung cấp kiến thức cơ bản như: Khái niệm và bản chất của marketing quốc tế, xu hướng mở rộng thương mại quốc tế, các phương pháp xâm nhập thị trường quốc tế khác nhau, các đặc điểm căn bản của môi trường marketing quốc tế, các vấn đề cơ bản của marekting xuất khẩu.