Bài giảng Marketing căn bản: Chương 3 - ĐH Kinh tế Quốc dân

Bài giảng Marketing căn bản: Chương 3 Môi trường marketing với mục tiêu nghiên cứu là nhận thức về ảnh hưởng của môi trường tới quyết định marketing trong hoạt động kinh doanh; Nhận dạng được những yếu tố cơ bản cần quan tâm và xu hướng ảnh hưởng của các yếu tố đó tới hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp; Có khả năng phân tích ảnh hưởng của các yếu tố thuộc môi trường tới quyết định marketing của doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo!