Bài giảng Marketing căn bản: Chương 3 - Nguyễn Ngọc Bích Trâm

Bài giảng Marketing căn bản: Chương 3 với mục tiêu nhằm cung cấp những nhận thức căn bản về hệ thống thông tin marketing (MIS), hiểu rõ đặc điểm hoạt động nghiên cứu marketing, vai trò của nghiên cứu marketing đối với doanh nghiệp, tìm hiểu quy trình và nội dung các bước trong quy trình nghiên cứu marketing.