Bài giảng Marketing căn bản: Chương 7 - Đại học Kinh tế

Bài giảng "Marketing căn bản - Chương 7: Chiến lược định giá" đã giới thiệu tầm quan trọng của giá trong Marketing mix, trình bày một số yếu tố ảnh hưởng đến việc định giá cho SP; giới thiệu một số chiến lược định giá điển hình, qui trình định giá cho một SP mới. Mời các bạn cùng tham khảo.