Bài giảng Marketing dịch vụ: Chương 4.7 - ĐH Bách khoa Hà Nội

Nội dung chương 4.7 trình bày đến người học những vấn đề liên quan đến "Thiết kế và quản lý quá trình dịch vụ", cụ thể như: Lập kế hoạch chi tiết dịch vụ để tạo trải nghiệm có giá trị và các hoạt động có năng suất, tái thiết kế quá trình dịch vụ, khách hàng như người đồng sản xuất,..