Bài giảng Marketing quốc tế: Chương 2 - TS. Lê Thanh Minh

Bài giảng Marketing quốc tế: Chương 2 Môi trường Marketing quốc tế cung cấp cho người học những kiến thức như: Môi trường kinh tế; Môi trường chính trị; Môi trường văn hóa; Môi trường pháp luật; Môi trường cạnh tranh; Môi trường công nghệ. Mời các bạn cùng tham khảo!