Bài giảng môn học Marketing căn bản: Chương 7 – Nguyễn Thị Trang Nhung

Bài giảng môn học "Marketing căn bản - Chương 7: Chiến lược phân phối" cung cấp cho người học các kiến thức: Bản chất và tầm quan trọng của phân phối, kênh phân phối, cấu trúc của kênh, lựa chọn và quản lý kênh, quyết định phân phối hàng hóa vật chất.