Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 4 - ThS. Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 4: Khóa sổ và lập báo cáo tài chính cung cấp cho người học các kiến thức: Các nguyên tắc kế toán liên quan đến việc xác định lợi nhuận, các khoản điều chỉnh và các bút toán điều chỉnh, các bút toán khóa sổ và kết chuyển, hoàn thành chu trình kế toán, phương pháp bảng tính trong kế toán.