Bài giảng Nguyên lý Kinh tế học vĩ mô: Chương 6 - Nguyễn Thị Thùy Vinh

Bài giảng Nguyên lý Kinh tế học vĩ mô: Chương 6 giúp người học hiểu về "Tổng cầu và tổng cung". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Biến động kinh tế ngắn hạn, tổng cầu và tổng cung, nguyên nhân gây nên sự biến động kinh tế,...