Bài giảng Quản trị chất lượng: Chương 4 - Nguyễn Quang Vinh

Trong chương 4 Nhận thức về chất lượng tại các nước đang phát triển nằm trong bài giảng Quản trị chất lượng trình bày về bản chất thị trường của các nước đang phát triển. Các nhận thức sai lầm về chất lượng.