Bài giảng Quản trị chiến lược - Chương 6: Chiến lược công ty hội nhập dọc, đa dạng hóa các chiến lược liên minh

Bài giảng Quản trị chiến lược - Chương 6: Chiến lược công ty hội nhập dọc, đa dạng hóa các chiến lược liên minh các kiến thức về hợp đồng ngắn hạn và đấu giá cạnh tranh, các liên minh chiến lược và hợp đồng dài hạn, thiết lập các mối liên hệ hợp tác dài hạn, khai thác nguồn bên ngoài chiến lược và công ty ảo. Mời các bạn cùng tham khảo.