Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 9 - MBA. Vũ Văn Hải

Nội dung chính của chương 9 là: chiến lược thu mua, chiến lược sản xuất và chiến lược tác nghiệp, chiến lược tài chính, chiến lược R & D, chiến lược nguồn nhân lực. Mời các bạn cùng tham khảo.