Bài giảng Quản trị chiến lược (Strategic management): Chương 11 - MBA. Vũ Văn Hải

Chương 11 - Kiểm tra đánh giá chiến lược. Mục tiêu cơ bản của chương 11 nhằm giúp người học hiểu được cách thức kiểm tra đánh giá chiến lược có hiệu quả hay không? Tìm ra nguyên nhân? Đưa ra các biện pháp điều chỉnh. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung của bài giảng.