Bài giảng Quản trị chiến lược (Strategic management): Chương 3 - MBA. Vũ Văn Hải

Chương 3 Phân tích môi trường kinh doanh. Nội dung chính chương 3 này gồm có: Môi trường kinh doanh của doanh nghiệp, có môi trường vĩ mô, môi trường vi mô, môi trường quốc tế, ma trận các yếu tố bên ngoài, ma trận hình ảnh cạnh tranh.