Bài giảng Quản trị chiến lược (Strategic management): Chương 4 - MBA. Vũ Văn Hải

Chương 4 Phân tích nội bộ doanh nghiệp. Sau khi học xong chương 4 sinh viên có kiến căn bản về môi trường nội bộ doanh nghiệp trong đó môi trường nội bộ theo Frad R David, môi trường nội bộ theo M. Porter và ma trận đánh giá nội bộ - IFE.