Bài giảng Quản trị chuỗi cung ứng: Chương 1 - ThS. Ngô Thị Phương Anh

Bài giảng "Quản trị chuỗi cung ứng - Chương 1: Tổng quan về chuỗi cung ứng" trình bày các nội dung: Tìm hiểu về chuỗi cung ứng và quản trị chuỗi cung ứng, các thành phần của chuỗi cung ứng, các đối tượng chính tham gia vào chuỗi cung ứng, doanh nghiệp Việt Nam hiện nay nhìn nhận thế nào về hoạt động Quản trị chuỗi cung ứng.