Bài giảng Quản trị hành vi tổ chức: Chương 2 - TS. Huỳnh Minh Triết

Nội dung chính của chương 2 Cơ sở của hành vi cá nhân thuộc bài giảng Quản trị hành vi tổ chức nhằm giúp sinh viên nắm được cơ sở của hành vi cá nhân và các biến số chủ yếu tác động đến hành vi của cá nhân trong tổ chức, giải thích được các hành vi và thái độ của cá nhân trong tổ chức, có thể đưa ra các giải pháp thích hợp để điều chỉnh thái độ và hành vi của cá nhân trong tổ chức, có thể đưa ra được các biện pháp để khuyến khích người lao động.