Bài giảng Quản trị hành vi tổ chức: Chương 6 - TS. Huỳnh Minh Triết

Yêu cầu chương 6 Lãnh đạo nhóm thuộc bài giảng Quản trị hành vi tổ chức nhằm giúp sinh viên thấy rõ mối quan hệ cũng như sự khác biệt giữa lãnh đạo và quyền lực, hiểu rõ nội dung và những hạn chế của học thuyết cá tính điển hình trong lãnh đạo, tóm tắt được mô hình lãnh đạo theo tình huống của Fiedler và ưu điểm nổi bật của học thuyết này, giải thích được bản chất của thuyết đường dẫn tới đích trong lãnh đạo.