Bài giảng Quản trị học: Chương 4 - Bùi Hoàng Ngọc

Chương 4 Thông tin trong quản trị do Bùi Hoàng Ngọc biên soạn nhằm giúp các bạn Hiểu được bản chất của thông tin quản trị, biết được chức năng của thông tin quản trị trong một tổ chức, nắm bắt được các yếu tố cơ bản của quá trình thông tin, hiểu được phương pháp thu thập, xử lý và phổ biến thông tin, biết cách tổ chức và quản trị hệ thống thông tin trong tổ chức một cách hiệu quả.