Bài giảng Quản trị học: Chương 6 - Bùi Hoàng Ngọc

Chương 6 Hoạch định do Bùi Hoàng Ngọc biên soạn nhằm giúp các bạn Hiểu được hoạch định, lợi ích của việc hoạch định, các loại hoạch định trong một tổ chức, các bước trong một tiến trình hoạch định chiến lược, các công cụ phổ biến dung trong hoạch định chiến lược của tổ chức.