Bài giảng Quản trị kênh phân phối: Chương 2 - ĐH Kinh tế Quốc dân

Bài giảng Quản trị kênh phân phối: Chương 2 với mục tiêu giúp sinh viên hiểu được các chủ thể tham gia vào KPP; Vai trò, chức năng của các chủ thể đó; Hiểu được đặc điểm hoạt động của các thành viên kênh từ đó giúp ra quyết định lựa chọn thành viên kênh và xác định vai trò, quyền lợi, nghĩa vụ của các thành viên kênh khi ra quyết định thiết lập , xây dựng kênh.