Bài giảng Quản trị kênh phân phối: Chương 3 - ĐH Kinh tế Quốc dân

Bài giảng Quản trị kênh phân phối: Chương 3 với mục tiêu giúp sinh viên hiểu các mối quan hệ và hành vi trong kênh phân phối; nền tảng, cơ sở của các mối quan hệ và hành vi đó; Hiểu được tác động của các yếu tố môi trường đến kênh phân phối. Mời các bạn cùng tham khảo!