Bài giảng Quản trị maketing 2 - Chương 2: Quản trị định giá kinh doanh

Chương 2 trình bày đến người học những kiến thức cơ bản sau: Khái niệm, bản chất và mô hình quản trị giá; phương pháp tiếp cận định giá kinh doanh; quy trình định giá kinh doanh; các quyết định thích nghi giá; quản trị thay đổi giá.