Bài giảng Quản trị maketing 2 - Chương 3: Quản trị các kênh marketing

Chương 3 trình bày các nội dung như: Cấu trúc và chức năng kênh marketing, các quyết định tổ chức (thiết kế) kênh, các quyết định quản trị kênh, các quyết định marketing của nhà bán lẻ. Mời các bạn cùng tham khảo.