Bài giảng Quản trị marketing: Bài 7 - TS. Đinh Tiến Minh

Bài giảng giúp người học hiểu rõ khái niệm sản phẩm và các khái niệm liên quan đến sản phẩm, nắm bắt được các chiến lược phát triển sản phẩm nhằm đa dạng hóa nguồn hàng trong kinh doanh. Mời các bạn cùng tham khảo.