Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực (Human resource management) - Chương 1: Nhập môn quản trị nguồn nhân lực

Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực (Human resource management) - Chương 1: Nhập môn quản trị nguồn nhân lực trình bày các nội dung chính sau: Khái niệm quản trị nguồn nhân lực, mục tiêu của quản trị nguồn nhân lực, chức năng của quản trị nguồn nhân lực, nhiệm vụ của quản trị nguồn nhân lực,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.