Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực (Human resource management) - Chương 4: Quá trình tuyển dụng

Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực (Human resource management) - Chương 4: Quá trình tuyển dụng trình bày các nội dung chính sau: Nội dung quá trình tuyển dụng, đánh giá hiệu quả của hoạt động tuyển dụng. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.