Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực (Human resource management) - Chương 5: Đào tạo và phát triển nhân viên

Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực (Human resource management) - Chương 5: Đào tạo và phát triển nhân viên trình bày các nội dung chính sau: Khái niệm đào tạo và phát triển, phân biệt giữa đào tạo và phát triển, quy trình thực hiện đào tạo. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.